Ga naar de hoofd inhoud

Jouw winkelwagen

Jouw winkelwagen is momenteel leeg
Klik hier om verder te winkelen. .
Gratis verzending in Nederland en België vanaf €50!

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (al dan niet op afstand) aangaat met IMZI hair;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Klant: de verzamelnaam voor zowel de consument als ondernemer;
 • Site: www.imzihair.com
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die een overeenkomst (al dan niet op afstand) aangaat met IMZI hair;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door IMZI hair georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van IMZI hair.

 

Artikel 2 – Identiteit van IMZI hair

IMZI hair
Graskopstraat 15
2572 WV Den Haag

Email: info@imzihair.com

Kamer van Koophandel nummer: 72286741

BTW: NL001850580B44

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid
3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van IMZI hair en op elke tot stand gekomen overeenkomst (al dan niet op afstand) en bestellingen tussen IMZI hair en de klant.
3.2. Voordat de overeenkomst (al dan niet op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, zal worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij IMZI hair zijn in te zien of raadpleegbaar zijn op haar website en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.3. Indien de overeenkomst (al dan niet op afstand) elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod
4.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2. Ieder aanbod is vrijblijvend. IMZI hair is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als IMZI hair gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden IMZI hair niet. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. IMZI hair kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
4.3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs (voor consumenten inclusief belastingen);
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen IMZI hair de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan IMZI hair zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
 • en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 – De overeenkomst
5.1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt IMZI hair onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
5.3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft IMZI hair waar mogelijk passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal IMZI hair daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4. IMZI hair kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien IMZI hair op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.5. IMZI hair zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • het bezoekadres van de vestiging van IMZI hair waar de klant met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij IMZI hair deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

5.6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
5.7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten, zulks uitsluitend ter beoordeling van IMZI hair.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht
6.1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. IMZI hair mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
6.2. De consument dient IMZI hair op de hoogte te stellen van zijn wens om het product te retourneren door een e-mail te sturen naar info@imzihair.com of door het retourformulier op de website in te vullen binnen de genoemde periode van 14 dagen nadat het product aan de consument is geleverd. Na bevestiging van de kennisgeving van de retourzending door IMZI hair heeft de consument 14 dagen de tijd om het product aan IMZI hair te retourneren.
6.3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Na het daadwerkelijk gebruiken van (haar)producten is het gebruik maken van het herroepingsrecht dan ook niet meer mogelijk.
6.4. De klant is verantwoordelijk voor de gekozen verzendmethode van de retourzendingen. Het risico van het product gaat over op IMZI hair wanneer IMZI hair het product heeft ontvangen. Dit betekent dat IMZI hair niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor eventuele retouren die (bijvoorbeeld) verloren gaan en/of beschadigd raken in de post bij het retourneren. Wij raden de consument daarom aan om te kiezen voor aangetekende verzending, traceerinformatie op te vragen en ervoor te zorgen dat het pakket met het geretourneerde product(en) wordt afgeleverd. IMZI hair maakt geen uitzonderingen op dit beleid.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
7.1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. 
7.2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal IMZI hair dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door IMZI hair of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
7.3. Geretourneerde producten door de consument en/of defecte en/of niet afgehaalde producten, worden vernietigd indien deze niet na 3 maanden worden afgehaald/ en/of retour gestuurd kunnen worden.

 

Artikel 8 – De prijs
8.1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
8.2. Indien er verzendkosten in rekening worden gebracht, worden deze duidelijk op de site vermeld, voordat de overeenkomst wordt gesloten. De verzendkosten worden tijdens het bestelproces apart vermeld.
8.3. De inhoud van de site is met de grootste zorg samengesteld. IMZI hair kan echter niet garanderen dat alle informatie op de site correct wordt weergegeven en/of te allen tijde volledig is. Alle prijzen en andere informatie die op de site en op andere materialen afkomstig van IMZI hair worden weergegeven, kunnen typografische en/of programmeerfouten bevatten. IMZI hair kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke type- en/of programmeerfouten en behoudt zich het recht voor dergelijke fouten te allen tijde te corrigeren.
8.4. IMZI hair kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele afwijkingen tussen de kleur van het product en de kleur van het product zoals weergegeven op de site.

 

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie
9.1. IMZI hair garandeert dat de producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik, zoals beschreven op de site.
9.2. Indien het geleverde product niet voldoet aan de overeenkomst bij levering, dient IMZI hair hiervan op de hoogte te worden gesteld binnen een redelijke termijn, die uiterlijk 14 dagen na levering van het product is.
9.3. Indien een product niet aan de overeenkomst voldoet en de klant heeft IMZI hair daarvan binnen de in artikel 9.2 genoemde termijn op de hoogte gesteld, zal het betreffende product worden gerepareerd, vervangen of (gedeeltelijk) worden gerestitueerd, zulks in overleg met de klant.
9.4. IMZI hair biedt 24 maanden garantie op stijltangen en krultangen. Voor borstels en accessoires geldt een garantietermijn van 12 maanden. IMZI hair is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
9.5. De garantie geldt niet indien:

 • De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van IMZI hair en/ of op de verpakking behandeld zijn;
 • Kortsluiting in de kabel door het onjuist opbergen;
 • Geen aankoopbewijs en originele doos aanwezig is;
 • Verkleuring van het materiaal / warmteplaten / opzetstukken door gekleurd haar of gebruik van producten in het haar.

 

Artikel 10 – Levering en uitvoering
10.1. IMZI hair zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
10.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal IMZI hair geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn, waarbij geldt dat alle levertermijnen indicatief zijn.
10.3. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De klant kan in dat geval besluiten om ofwel een nieuwe leveringsdatum overeen te komen ofwel de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. IMZI hair kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging in het leveringsproces.
10.4. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal IMZI hair het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
10.5.Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal IMZI hair zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending komen niet voor rekening van IMZI hair.
10.6. Zodra het product op het door de klant opgegeven afleveradres is afgeleverd, gaat het risico van het product volledig over op de klant.

 

Artikel 11 – Betaling
11.1. De klant zal de aan IMZI hair verschuldigde bedragen betalen in overeenstemming met het bestelproces en via de op de site gekozen betaalwijze. IMZI hair is vrij om elke betaalmethode naar keuze aan te bieden en kan deze betaalmethoden te allen tijde wijzigen.
11.2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan IMZI hair te melden.
11.3. In geval van wanbetaling van de klant heeft IMZI hair behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
12.1. De totale aansprakelijkheid van IMZI hair ten aanzien van de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot een schadevergoeding die niet hoger is dan de voor die bepaalde overeenkomst bedongen prijs (inclusief BTW en verzendkosten).
12.2. De aansprakelijkheid van IMZI hair voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van klant, schade verband houdende met het gebruik van door de klant aan IMZI hair voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden is uitgesloten.
12.3 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in artikel 12, is IMZI hair niet aansprakelijk, ongeacht de gronden waarop een actie of procedure is gebaseerd. De in dit artikel 12.3 opgenomen beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van IMZI hair.
12.4. Tenzij nakoming door de IMZI hair blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van IMZI hair wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien de klant IMZI hair onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en IMZI hair ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat IMZI hair in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
12.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij IMZI hair meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen IMZI hair vervalt door het enkele verloop van 1 maand na het ontstaan van de vordering.
12.6. De klant vrijwaart IMZI hair voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de klant aan een derde is doorgeleverd, tenzij en voor zover de klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door het door IMZI hair geleverde product.
12.7. IMZI hair is niet gehouden tot vergoeding van enige schade die de klant heeft geleden als gevolg van een "overmachtsituatie", zoals bedoeld in artikel 6:75 BW. Hieronder valt onder meer (en zonder beperking) het geval dat een door IMZI hair ingeschakelde derde als gevolg van een overmachtsituatie niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen.

 

Artikel 13 – Slotbepalingen
13.1. Op overeenkomsten tussen IMZI hair en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig of gevestigd is in het buitenland.
13.2. Indien één van de bepalingen in de algemene voorwaarden als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, dan zullen de overige bepalingen worden uitgelegd alsof deze ongeldige bepalingen niet in de overeenkomst waren opgenomen; en dergelijke ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen zullen dan worden geacht te zijn vervangen door een bepaling die de intentie van IMZI hair zo dicht mogelijk benadert.


Contactgegevens
Indien de klant na het lezen van de algemene voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen heeft, of indien hij ons hiervan op de hoogte wilt te stellen, kan hij per e-mail of schriftelijk contact met ons opnemen.

IMZI hair
Graskopstraat 15
2572 WV, Den Haag
Nederland

Email: info@imzihair.com

Kamer van Koophandel nummer: 72286741

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 11-01-2021.